ឡានចាក់ខ្សាច់​ អាប៊ុលរុញខ្សាច់ធ្វើផ្លូវ Sand Building Road Construction Excavator Dozer Dump Trucks

ឡានចាក់ខ្សាច់​ អាប៊ុលរុញខ្សាច់ធ្វើផ្លូវ Sand Building Road Construction Excavator Dozer Dump Trucks

ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព ឡានចាក់ខ្សាច់​ អាប៊ុលរុញខ្សាច់ អ៊ិចស្កាវ៉ាទ័រកាយខ្សាច់ធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣។

Excavator digging sand, Bulldozer pushing sand, Dump Truck unloading sand, Build Road Construction - build 3rd ring road In Cambodia.

- Hyundai dump truck - Scania dump truck - Daewoo dump truck - Foso dump truck - Komatsu Excavator PC210 - Komatsu D41P Bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.