គ្រឿងចក្រ អេស្កាវ៉ាទ័រ និងអាប៊ុលរុញសម្អាតដី Excavators & Bulldozer Best Working Clearing Land

គ្រឿងចក្រ អេស្កាវ៉ាទ័រ និងអាប៊ុលរុញសម្អាតដី Excavators & Bulldozer Best Working Clearing Land

សកម្មភាព គ្រឿងចក្រ អេស្កាវ៉ាទ័រ និងអាប៊ុលរុញសម្អាតដីព្រៃមាត់ព្រែក ។

Construction Equipment Zoomlion Excavators Shantui Bulldozer Working Clearing Land In Cambodia.

- Zoomlion Excavator ZE210E - Kobelco SK200 Excavator - CAT 320D Excavator - Shantui SD16L Bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.