អេស្កាវ៉ាទ័រជាប់ផុងជ្រៅ Excavator stuck in deep mud and wheel chain out recovery by Crane, Excavator

អេស្កាវ៉ាទ័រជាប់ផុងជ្រៅ Excavator stuck in deep mud and wheel chain out recovery by Crane, Excavator

សកម្មភាព អេស្កាវ៉ាទ័រជាប់ផុងជ្រៅ និងទាញឡើងវិញដោយអេស្កាវ៉ាទ័រ និងឡានស្ទួចធំ។

Excavator stuck in deep mud and wheel chain out recovery by Crane, Excavator In Cambodia.

- Caterpillar 320 Excavator - CAT 320D2 Excavator - Mitsubishi Truck Crane 50T Tadano TG500E

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.