ឡានដឹកដីជាប់ផុង dump truck stuck in mud recovery & dump truck unloading soil bulldozer pushing soil

ឡានដឹកដីជាប់ផុង dump truck stuck in mud recovery & dump truck unloading soil bulldozer pushing soil

សកម្មភាព ឡានយីឌុបដឹកដីជាប់ផុង និងយកចេញដោយអ៉ិចស្កាវ៉ាទ័រ និងឡានដឹកដី ។

dump truck stuck in mud recovery & dump truck unloading soil bulldozer pushing soil In Cambodia.

- TruckGo dump truck - Kobelco Excavator

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.