អេស្កាវ៉ាទ័រធ្វើជើងទេផ្លូវ CAT 320D Excavator Trimming Slope Road

អេស្កាវ៉ាទ័រធ្វើជើងទេផ្លូវ CAT 320D Excavator Trimming Slope Road

សកម្មភាព អេស្កាវ៉ាទ័រធ្វើជើងទេផ្លូវ ។

CAT 320D Excavator Trimming Slope Road in Cambodia.

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.