អ៉ិចស្កាជាប់ផុងក្នុងភក់ជ្រៅ CAT 312 Excavator Sinking in Deep Mud & Recovery by Komatsu D20P Dozer

អ៉ិចស្កាជាប់ផុងក្នុងភក់ជ្រៅ CAT 312 Excavator Sinking in Deep Mud & Recovery by Komatsu D20P Dozer

សកម្មភាព អ៉ិចស្កាវ៉ាទ័រជាប់ផុងលិចក្នុងភក់ជ្រៅ និងរើឡើងវិញ។

CAT 312 Excavator Sinking in Deep Mud & Recovery by Komatsu D20P Bulldozer In Cambodia.

- CAT 312 Excavator - Komatsu D20P Bulldozer

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.